OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gospodarstwo Pasieczne DZIANEK Łukasz Świrta z siedzibą w ul. Relaksowa 27, 27-230 Brody,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 664-185-79-96, REGON: 385334694. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Relaksowa 27, 27-230 Brody (z dopiskiem „RODO”),
– przez e-mail: sklep@dzianek.pl,
– telefonicznie: 600-925-826

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
1. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
2. wykonania ciążących na Gospodarstwo Pasieczne DZIANEK Łukasz Świrta z siedzibą w ul. Relaksowa 27, 27-230 Brody obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
4. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
– czas trwania umowy,
– czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
– czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
– czas do momentu wycofania zgody.

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

– dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
– sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
– przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
– usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze; innym administratorom, np. kurierom.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zapisz się do naszego newslettera